بازخورد درباره این کالا

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | موحدیان

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

57,000 تومان

معرفی و فهرست کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | موحدیان

اجرای احکام مدنی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:

از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

مجموعه حاضر مشتمل بر سه بخش است که در بخش اول صلاحیت و طرح دادخواست، بخش دوم دادرسی در محاکم حقوقی و در بخش سوم اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفته و گلچینی از مهمترین مباحث در حدود نیاز قضات در ابتدای ورود به خدمت قضائی است و طبعا اشراف بیشتر به مباحث مذکور مستلزم مطالعات گسترده تری خواهد بود.

فهرست عناوین :

مقدمه
کلیات

بخش اول: صلاحیت و طرح دادخواست

فصل اول: صلاحیت
مبحث اول: صلاحیت و اقسام آن
گفتار اول: صلاحیت ذاتی
گفتار دوم: صلاحیت نسبی
مبحث دوم: اختلاف در صلاحیت
مبحث سوم: صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور مدنی و آیین رسیدگی آن
فصل دوم: دادخواست و شرایط آن
مبحث اول: شرایط دادخواست
مبحث دوم: تعیین خواسته و بهای آن
مبحث سوم: هزینه دادرسی
گفتار اول: هزینه دادرسی و نحوه محاسبه آن
گفتار دوم: معافیت از هزینه دادرسی
گفتار سوم: وکالت در دعاوی و سایر نمایندگی ها
مبحث اول: انواع نمایندگی
مبحث دوم: شرایط وکالت در محاکم و استثنائات
مبحث سوم: حدود اختیارات و وظایف وکلا

بخش دوم: دادرسی در محاکم حقوقی

فصل اول: تسلیم دادخواست به دادگاه
فصل دوم: اوقات و مواعد
مبحث اول: انواع اوقات
مبحث دوم: مواعد
فصل سوم: ابلاغ اوراق قضایی
مبحث اول: انواع ابلاغ
مبحث دوم: قواعد و آثار ابلاغ
فصل چهارم: جلسه رسیدگی
مبحث اول: تشریفات تشکیل جلسه رسیدگی
گفتار اول: فراهم بودن موجبات رسیدگی
گفتار دوم: علنی بودن دادگاه
گفتار سوم: نظم دادگاه
مبحث دوم: حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی
گفتار اول حقوق اختصاصی خواهان در جلسه اول رسیدگی
گفتار دوم: حقوق اختصاصی خوانده در جلسه اول رسیدگی
گفتار سوم:حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در جلسه اول رسیدگی

فصل پنجم: ایرادات

مبحث اول: ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ.د.م
مبحث دوم: ایراد رد دادرس

فصل ششم: اموراتفاقی یا طواری دادرسی

مبحث اول: تامین خواسته
گفتار اول: اموال قابل تامین و توقیف
گفتار دوم: دادگاه صالح،زمان و نحوه طرح درخواست
گفتار سوم: شرایط صدور قرار تامین خواسته
گفتار چهارم: رفع تامین
گفتار پنجم: بی حق شدن خواهان در دعاوی و خسارت حاصله از آیین
گفتار ششم: صدور قرار تامین علیه خواهان
مبحث دوم: دعوای ورود شخص ثالث
مبحث سوم: دعوای جلب شخص ثالث
مبحث چهارم: دعوای متقابل
مبحث پنجم: دادرسی فوری(دستور موقت)
گفتار اول: موضوع دستور موقت: زمان طرح درخواست و مرجع صالح
گفتار دوم: نمونه دستور موقت و رفع اثر از آن
گفتار سوم: دعوای خسارت خوانده در صورت بی حقی خواهان
گفتار چهارم: تفاوت های دستور موقت و تامین خواسته

فصل هفتم: قرارهای نهایی

مبحث اول: قرار توقیف دادرسی
مبحث دوم: قرار ابطال دادخواست
مبحث سوم: قرار رد دعوا
مبحث چهارم: قرار سقوط دعوا
مبحث پنجم: قرار رد دادخواست

فصل هشتم: رسیدگی به دلایل

مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: اسناد
مبحث سوم: گواهی
مبحث چهارم: امارات
مبحث پنجم سوگند

فصل نهم –رسیدگی های مخصوص

مبحث اول: دعاوی تصرف
گفتار اول: تعریف دعاوی تصرف
گفتار دوم – نحوه رسیدگی به دعاوی تصرف و امتیازات آن
مبحث دوم: دعاوی خلع ید
گفتار اول: معرفی دعاوی خلق ید
گفتار دوم: استثناء در صدور حکم خلع ید و قلع بنا
مبحث سوم: درخواست تامین دلیل
مبحث چهارم: درخواست سازش

فصل دهم- رای

مبحث اول: ارکان رای
مبحث دوم: تصحیح رای
مبحث سوم: حکم غیابی
فصل یازدهم – طرق عادی شکایت از آرا
مبحث اول: واخواهی (اعتراض به حکم غیابی)
مبحث دوم: تجدیدنظر خواهی
گفتار اول: آرا قطعی و قابل تجدیدنظر
گفتار دوم: مصادیق احکام قطعی
گفتار سوم – قرارهای قابل تجدیدنظر
گفتار چهارم – اقدامات دادگاه بدوی در تکمیل دادخواست تجدیدنظر
گفتار پنجم – ترتیب رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

فصل دوازدهم – طرق فوق العاده شکایت از آراء

مبحث اول: فرجام خواهی
گفتار اول: آراء قابل فرجام
مبحث سوم: اجراییه
مبحث سوم: هزینه های اجرایی

فصل دوم: توقیف اموال

گفتار دوم: تاثیر مانع بر توقیف مال
گفتار سوم: اقدامات مامور اجرا پس از حضور در محل
گفتار دوم: اقدامات مرجع پذیرنده دادخواست فرجامی
گفتار سوم: ترتیب اقدام پس از نقض رای در دیوان عالی کشور
گفتار چهارم: فرجام خواهی تبعی
گفتار پنجم: مستثنیات فرجام خواهی
مبحث دوم: اعتراض شخص ثالث
مبحث سوم: اعاده دادرسی

فصل سیزدهم: داوری

مبحث اول: روند ارجاع امر به داوری و امتیازات آن
مبحث دوم: ترتیب اقدام داوران و صدور رای
مبحث سوم: ابطال رای داوری و وظیفه دادگاه پس از آن

بخش سوم: اجرای احکام مدنی

کلیات

فصل اول: شرایط و مقدمات

مبحث اول: شرایط احکام مدنی قابل اجرا
مبحث سوم: اجراییه
گفتار دوم: مصادیق احکام قطعی
گفتار سوم – قرارهای قابل تجدیدنظر
مبحث سوم: هزینه های اجرایی

فصل دوم: توقیف اموال

گفتار دوم: تاثیر مانع بر توقیف مال
گفتار سوم: اقدامات مامور اجرا پس از حضور در محل
1-صورت برداری از اموال
2-ارزیابی
3-تعیین حافظ
4- شرایط حافظ منتخب مامور اجرا
5- تعدد حافظ
گفتار چهارم: توقیف مال نزد ثالث
گفتار پنجم: توقیف حقوق مستخدمین
مبحث دوم: توقیف اموال غیرمنقول
گفتار اول: انواع مال غیرمنقول
گفتار دوم: توقیف مازاد و جایگزین
مبحث سوم: تاثیر توقیف و جایگزین
مبحث سوم: تاثیر توقیف مال
گفتار اول: منع نقل و انتقال
مبحث دوم: وظایف و اختیارات محکوم له
مبحث سوم: وظایف و اختیارات واحد اجرا
گفتار اول: نحوه اقدامات واحد اجرا
گفتار دوم: مزایده و فروش اموال منقول
گفتارسوم: مزایده و فروش اموال غیرمنقول
فصل چهارم: موارد توقیف اجرای حکم
1- پذیرش دادخواست تجدیدنظر
2- پذیرش دادخواست واخواهی
3- فرجام خواهی
4- اعتراض شخص ثالث
5- صدور قرار قبولی اعاده دادرسی
6- توقیف اجرای رای صدور
7- اعتراض ثالث به توقیف مال
8- تلف شدن مال توقیف شده نزد ثالث
9- رفع اختلاف در مورد حکم
10- فوت یا حجر محکوم علیه
11- ابراز رسید محکوم له به رضایت او به تاخیر یا توقیف یا قطع اجرا
12- گذشت بیش از پنج سال از صدور اجراییه و عدم تعقیب از ناحیه محکوم له
13-توقف اجرای رای در مورد ترکه متوفی در زمان تحریرترکه
14- محکوم به دولت و شهرداری ها
15- توقف شش ماهه اجرای رای خلع ید و قلع بنا در صورت درخواست دستگاه های اجرایی
16-اعتراض به دستور تخلیه
17- اجرای آراء غیابی
18- مراجع شورای قضایی
19- مستثنیات دین
– شاخصه های مستثنیات دین
– شناخت مصادیق مستثنیات دین
– آیین و مرجع رسیدگی به اختلاف در مستثنیات دین

فصل پنجم: اجرای احکام خارجی

فهرست منابع و ماخذ

مشخصات و ویژگی کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | موحدیان

 • وزن 436 g
  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1397
 • نوبت چاپ پنجم
 • مولف (مولفان) غلامرضا موحدیان
 • ناشر فکرسازان
 • نوع کتاب کاربردی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • شابک 9789648884753
 • تعداد صفحه 312
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه