پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
مجموعه آزمون های مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه | وکیلیان و دوستیان
120,000
%5
114,000تومان
شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
25,000
%12
22,000تومان
قانون آیین دادرسی مدنی | موسسه پژوهش
40,000
%10
36,000تومان
نکات حقوق تجارت | باقری
50,000
%10
45,000تومان
جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
45,000
%11
40,000تومان
جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی | جلالی
45,000
%11
40,000تومان
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
57,000
%9
52,000تومان
مباحث منتخب تحریر الوسیله (منبع آزمون مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر باقری راد
50,000
%8
46,000تومان
نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی-جزایی (منطبق بر اعلامیه اسکودا 99) | امیری
47,500
%12
42,000تومان
قانون مالیات های مستقیم | منصور
70,000
%10
63,000تومان
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر بهادری جهرمی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه حمل و نقل کتابفروشی حقوقی دادبازار
کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان
مشاهده همه
قانون مدنی به زبان عامه | دکتر تقویان
قانون مدنی به زبان عامه | دکتر تقویان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
حقوق مدنی مختصر قرار دادها و تعهدات (با اصلاحات و اضافات) | دکتر قاسم زاده
حقوق مدنی مختصر قرار دادها و تعهدات (با اصلاحات و اضافات) | دکتر قاسم زاده
۷۵,۰۰۰ تومان
اصول قراردادها و تعهدات  (حقوق مدنی 2) | دکتر شهیدی
اصول قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی 2) | دکتر شهیدی
۸۰,۰۰۰ تومان
تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری | دکتر خدابخشی
تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری | دکتر خدابخشی
۱۰۲,۰۰۰ تومان
قانون مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی
قانون مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی
۶۵,۰۰۰ تومان
شرایط عمومی و خصوصی پیمان (بایدها، نبایدها و چراها) | میلانی زاده
شرایط عمومی و خصوصی پیمان (بایدها، نبایدها و چراها) | میلانی زاده
۳۲,۰۰۰ تومان
قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان |هرسمی
قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان |هرسمی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی فرانسه: بخش عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد | نوری
قانون مدنی فرانسه: بخش عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد | نوری
۲۵,۰۰۰ تومان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها جلد سوم: آثار قرارداد | دکتر کاتوزیان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها جلد سوم: آثار قرارداد | دکتر کاتوزیان
۷۵,۰۰۰ تومان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها: جلد اول مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد | دکتر کاتوزیان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها: جلد اول مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد | دکتر کاتوزیان
۹۰,۰۰۰ تومان
الزام های خارج از قرارداد – مسئولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی | دکتر کاتوزیان
الزام های خارج از قرارداد – مسئولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی | دکتر کاتوزیان
۶۵,۰۰۰ تومان
فیلم آموزشی حقوق مدنی
فیلم آموزشی حقوق مدنی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: خانواده | دکتر کاتوزیان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: خانواده | دکتر کاتوزیان
۴۰,۰۰۰ تومان
فلسفه حقوق مدنی: عناصر عمومی عقد – جلد اول | دکتر لنگرودی
فلسفه حقوق مدنی: عناصر عمومی عقد – جلد اول | دکتر لنگرودی
۶۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی | دکتر شمس
قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی | دکتر شمس
۳۶,۰۰۰ تومان
امور سرپرستی و محجورین (کاربردی-قضایی) | سمسار زاده
امور سرپرستی و محجورین (کاربردی-قضایی) | سمسار زاده
۲۸,۰۰۰ تومان
تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی | رودیجانی
تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی | رودیجانی
۸۵,۰۰۰ تومان
مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات – مدنی 3 | جرعه نوش
مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات – مدنی 3 | جرعه نوش
۹۵,۰۰۰ تومان
دلالت ماده 265 قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی | انتشارات قوه قضاییه
دلالت ماده 265 قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی | انتشارات قوه قضاییه
۹,۵۰۰ تومان
ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی | حیدری
ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی | حیدری
۸۵,۰۰۰ تومان
کتاب همراه حقوق مدنی (سیمی) | شریف همدانی
کتاب همراه حقوق مدنی (سیمی) | شریف همدانی
۵۵,۰۰۰ تومان
شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد چهارم | دکتر تقویان
شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد چهارم | دکتر تقویان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس هایی از عقود معین – جلد دوم | دکتر کاتوزیان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس هایی از عقود معین – جلد دوم | دکتر کاتوزیان
۸۰,۰۰۰ تومان
الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد | دکتر قاسم زاده
الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد | دکتر قاسم زاده
۱۸,۰۰۰ تومان
مسئولیت مدنی در فضای سایبری | دکتر ملکوتی
مسئولیت مدنی در فضای سایبری | دکتر ملکوتی
۳۵,۰۰۰ تومان
راهنمای معاملات طرح دعاوی اموال غیر منقول | میر شفیعیان
راهنمای معاملات طرح دعاوی اموال غیر منقول | میر شفیعیان
۱۵,۰۰۰ تومان
قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز | دکتر ذاکری نیا
قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز | دکتر ذاکری نیا
۵۵,۰۰۰ تومان
مسئولیت مدنی کالا | جعفری تبار
مسئولیت مدنی کالا | جعفری تبار
۲۱,۰۰۰ تومان
نگرشی کاربردی به دیات | عابدی
نگرشی کاربردی به دیات | عابدی
۳۸,۰۰۰ تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم (قواعد عمومی قراردادها) | دکتر صفایی
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم (قواعد عمومی قراردادها) | دکتر صفایی
۴۵,۰۰۰ تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۹۵,۰۰۰ تومان
حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) | دکتر اسکینی
حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) | دکتر اسکینی
۴۳,۰۰۰ تومان
حقوق جزای عمومی | ساولانی
حقوق جزای عمومی | ساولانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر سوم: حقوق تجارت
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر سوم: حقوق تجارت
۵۷,۰۰۰ تومان
%5 مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
%5۲۳۰,۰۰۰ 
۲۱۸,۰۰۰ تومان
%9 مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
%9۱۱۵,۰۰۰ 
۱۰۵,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی | دکتر السان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی | دکتر السان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
درس‌هایی از اصول فقه | دکتر شهبازی
درس‌هایی از اصول فقه | دکتر شهبازی
۱۸,۰۰۰ تومان
%11 محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
%11۹۰,۰۰۰ 
۸۰,۰۰۰ تومان
قانون یار مجازات اسلامی
قانون یار مجازات اسلامی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص حقوقی و کیفری | جهان تیغی
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص حقوقی و کیفری | جهان تیغی
۸۰,۰۰۰ تومان
%22 هزار تست اصول فقه (ویرایش 1400) | سمیع پور
هزار تست اصول فقه (ویرایش 1400) | سمیع پور
%22۹۰,۰۰۰ 
۷۰,۰۰۰ تومان
قانون دست نویس – مدنی | جلیلی
قانون دست نویس – مدنی | جلیلی
۶۸,۰۰۰ تومان
حقوق مدنی اشخاص و محجورین | دکتر صفایی و دکتر قاسم زاده
حقوق مدنی اشخاص و محجورین | دکتر صفایی و دکتر قاسم زاده
۵۸,۰۰۰ تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
%8 مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
%8۲۰۰,۰۰۰ 
۱۸۵,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۹۵,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | انتشارات قوه قضاییه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | انتشارات قوه قضاییه
۸,۰۰۰ تومان
%35 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
%35۱۲۰,۰۰۰ 
۷۸,۰۰۰ تومان
%10 تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
%10۷۲,۰۰۰ 
۶۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر دوم: حقوق مدنی
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر دوم: حقوق مدنی
۴۴,۰۰۰ تومان
نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
۳۰,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر پنجم: آیین دادرسی مدنی
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر پنجم: آیین دادرسی مدنی
۳۰,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان) -(جلد پالتویی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان) -(جلد پالتویی)
۱۸,۰۰۰ تومان
قانون دست نویس – مجازات اسلامی | صیادی
قانون دست نویس – مجازات اسلامی | صیادی
۹۸,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | منصور
قانون مجازات اسلامی | منصور
۶۰,۰۰۰ تومان
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی | دکتر دمرچیلی
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی | دکتر دمرچیلی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
قانون آیین دادرسی مدنی (همراه قوانین خاص مرتبط و آرای وحدت رویه) | کمالوند
قانون آیین دادرسی مدنی (همراه قوانین خاص مرتبط و آرای وحدت رویه) | کمالوند
۶۰,۰۰۰ تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
۶۰,۰۰۰ تومان
وکلای جوان بدانند ( جلد پنجم ) | هریسی
وکلای جوان بدانند ( جلد پنجم ) | هریسی
۳۵,۰۰۰ تومان
%10 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | زمانی
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | زمانی
%10۱۹۵,۰۰۰ 
۱۷۵,۰۰۰ تومان
%12 دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
%12۳۴,۰۰۰ 
۳۰,۰۰۰ تومان
قانون یار مجازات اسلامی
قانون یار مجازات اسلامی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
فیلم آموزشی حقوق مدنی
فیلم آموزشی حقوق مدنی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
کتابفروشی حقوقی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
اینستاگرام کتابفروشی اینترنتی حقوقی دادبازار
منتخب جدیدترین کالاها