بازخورد درباره این کالا

ادله اثبات دعوا | دکتر کریمی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۲۷,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب ادله اثبات دعوا | دکتر کریمی

کتاب ادله اثبات دعوی دکتر عباس کریمی به ادله اثبات دعوا حوقی در دو بخش حقوق عمومی و اختصاصی ادله اثبات می پردازد.

فهرست عناوین کتاب ادله اثبات دعوی دکتر عباس کریمی

مقدمه

بخش نخست حقوق عمومی ادلّه اثبات دعوا

فصل نخست: شناخت دلیل

مبحث نخست: مفهوم دلیل

بند نخست: تعریف دلیل

الف: تعریف لغوی دلیل

ب: تعریف اصطلاحی دلیل

بند دوم: تبیین منطقی دلیل

مبحث دوم: اقسام دلیل

بند نخست: اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل‌ قطعی و دلیل ظنّی

بند دوم: اقسام دلیل به اعتبار منشأ آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی

بند سوم: اقسام دلیل با توجه به كاركرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حكمی

بند چهارم: اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری

بند پنجم: اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تأمینی و دلیل تكمیلی

فصل دوم: اقامه­ی دلیل

مبحث نخست: بار اقامه­ی دلیل

بند نخست: نقش متداعیین در اقامهی دلیل

بند دوم: نقش دادرس در اقامه ی دلیل

مبحث دوم: زمان اقامه­ی دلیل

بخش دوم حقوق اختصاصی ادلّه اثبات دعوا

فصل نخست: ادلّه­ی اصلی

مبحث نخست: اقرار

بند نخست: تعریف اقرار

بند  دوم: اقسام اقرار

الف: اقسام اقرار به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی

1) اقرار صریح:

2) اقرار ضمنی:

ب: اقسام اقرار به اعتبار دامنه­ی شمول آن: اقرار كلی و جزیی

1) اقرار كلّی:

2) اقرار جزئی

ج: اقسام اقرار به اعتبار مكان اخبار آن: اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

1) اقرار در دادگاه

2) اقرار در خارج از دادگاه

د: اقسام اقرار به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار كتبی و شفاهی

1- اقرار شفاهی:

2- اقرار كتبی

هـ ‍: اقسام اقرار به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع دعوا و غیرقاطع دعوا

1) اقرار قاطع دعوا:

2) اقرار غیر قاطع دعوا:

و: اقسام اقرار به اعتبار تركیب آن: اقرار ساده، مقیـّد و مركّب

1- اقرار ساده

2- اقرار مقیـّد (موصوف)

3- اقرار مركّب

بند  سوم: شرایط اقرار

الف: شرایط راجع به اركان اقرار

1- شرایط مقر:

1-1- بلوغ:

2-1- عقل:

3-1-  قصد:

4-1- اختیار:

5-1- رشد در امور مالی:

6-1- داشتن حق انجام مقربّه:

2- شرایط مقرّله:

اوّل- اهلیت تمتع

دوم- معلوم بودن

3- شرایط مقرّ به:

ب:‌ شرایط راجع به ابزار اقرار

ج: شرط تصدیق مقرله

بند چهارم: آثار اقرار

الف – تشخیص و اثبات حق

ب – عدم تأثیر انكار بعدی مقرّ:

مبحث دوم: شهادت

بند نخست: تعریف شهادت

بند دوم: دایره­ی اعتبار شهادت

بند سوم: شرایط اعتبار شهادت

الف – شرایط مربوط به شاهد

1- بلوغ

2- عقل

3- عدالت

4- ایمان

5- طهارت مولد

6- ذینفع نبودن

7- عدم تكدی

ب – شرایط مربوط به نحوه­ی ادای شهادت

1) قطع و یقین

2) مطابقت با دعوا

3) مطابقت مفاد شهادت شهود با یكدیگر

6: شرایط مربوط به موضوع شهادت

1- شرایط مربوط به دعاوی غیرمالی

2- شرایط مربوط به دعاوی مالی

3- شرایط مربوط به دعاوی ویژه زنان

بند چهارم: آیین شهادت

الف: محل ادای شهادت

ب: نقش استنادكننده به شهادت

1- تكلیف احضار شهود

2- پرداخت هزینه‎های شهادت

ج: نقش طرف مقابل: حق جرح شهود

د: نقش دادگاه

1- صدور قرار استماع شهادت شهود

2- استماع شهادت شهود

3- تنظیم صورتجلسه و ارزیابی مفاد شهادت

4- رفع اثر از شهادت در صورت رجوع شاهد

مبحث سوم: سوگند

بند نخست: تعریف سوگند

بند دوم: اقسام سوگند

الف: سوگند غیرقضایی یا یمین‎العقد

ب: سوگند قضایی

1- سوگند بتّی

2- سوگند استظهاری

3- سوگند نفی علم

بند سوم: تأثیر سوگند

الف: شرایط تأثیر سوگند

1- شرایط موضوع دعوا

2- شرایط متقاضی سوگند

3- شرایط سوگند یادكننده

1-3- اصیل بودن

2-3- اهلیت داشتن

3-3- انتساب عمل به سوگند یادكننده

4-3- قصد و اختیار‌

ب: میزان تأثیر سوگند

1- تاثیر سوگند در همة‌دعاوی مدنی

2- سوگند در اثبات یا ردّ دعوا

3- تأثیر سوگند در قطع دعوا

4- تأثیر سوگند نسبت به سوگند یاد كننده: اثر نسبی سوگند

بند چهارم: آیین سوگند

الف: لزوم تقاضا مگر در مورد سوگند استظهاری

ب: لزوم صدور قرار اتیان سوگند

ج: امكان تغلیظ سوگند

د: ادای سوگند

1) ادای سوگند توسط منكر: سقوط ادّعا

2) ادای سوگند توسط مدعی: اثبات ادّعا

3)  امتناع منكر و نكول مدّعی: سقوط ادّعا

ه‍ : آئین ویژه سوگند منضم به گواهی

فصل دوم: ادلّه تأمینی

مبحث نخست: صورتجلسه تأمین دلیل

بند نخست: تعریف تأمین دلیل

بند دوم: شرایط تأمین دلیل

الف: موجود بودن دلیل

ب: تعذر یا تعسر استفاده از دلیل در آینده

ج: قابلیت تأمین

بند سوم: آیین‎ تأمین دلیل

الف: لزوم درخواست تأمین دلیل

2- مندرجات درخواست تأمین دلیل

1 – 2 – مشخصات درخواست كننده و طرف او

2 – 2-  موضوع درخواست تأمین دلیل

3 – 2- اوضاع و احوال موجب درخواست تأمین دلیل:

3- زمان تقدیم درخواست تأمین دلیل:

4- هزینة درخواست تأمین دلیل

ب: تشریفات رسیدگی تأمین دلیل

1- متصدی تأمین دلیل

2-  اشخاص دخیل در تأمین دلیل

بند چهارم: ارزش صورتجلسه تأمین دلیل

مبحث  دوم: سند

بند نخست: تعریف و اقسام سند

الف: تعریف سند

1- ركن شكلی تعریف: نوشته بودن

2- ركن ماهوی تعریف: قابلیت استناد

ب: اقسام سند

1-  سند رسمی

1-1-  اركان تعریف سند رسمی:

اول: تنظیم سند نزد مأمورین رسمی

دوم: صلاحیت مأمور رسمی

سوم: رعایت قوانین

2-1-  اقسام سند رسمی

اول-  اقسام سند رسمی به اعتبار مأمورتنظیم آن

دوم: اقسام سند رسمی به اعتبار قدرت اجرایی آن

2-  سند عادی

1-2-  تعریف سند عادی

2-2-  اقسام سند عادی

نخست) اقسام سند عادی به اعتبار نحوه ی تنظیم آن

دوم) اقسام سند عادی به اعتبار قدرت اجرایی آن

بند دوم: اعتبارسند

الف: شرایط اعتبار سند

1- عدم مخالفت با قوانین

2- عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه

ب: میزان اعتبار سند

1- قواعد عمومی ناظر به میزان اعتبار سند

1-1- قواعد ناظر به اعتبار متن سند

2-1- قواعد ناظر به اعتبار سایر اجزای سند

اوّل: قواعد ناظر به امضاء

دوم: قواعد ناظر به مندرجات مغایر با متن

3-1- قواعد ناظر به اعتبار ملحقات سند

2- قواعد اختصاصی راجع به میزان اعتبار سند

1-2- قواعد اختصاصی راجع به میزان اعتبار سند رسمی

نخست) میزان اعتبار سند رسمی نسبت به طرفین آن

دوّم) میزان اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث

2-2- قواعد اختصاصی راجع به میزان اعتبار سند عادی

نخست) قواعد راجع به میزان اعتبار عمومی اسناد عادی

دوّم) قواعد راجع به میزان اعتبار اختصاصی اسناد عادی تجاری

بند سوم: آیین رسیدگی به سند

الف: آیین رسیدگی به اصالت سند

1-  ارائه و یا مطالبهی سند

2 – بررسی اصالت سند

1-2-  انواع اعتراض به اصالت سند

نخست) اظهار انكار و تردید

دوّم) ادّعای جعلیت

2-2-  شیوه ی‌ بررسی اصالت سند

نخست) مقام بررسیكننده

دوم) شیوهی اعتراض به اصالت سند

سوم) اقدامات معترض

چهارم) اقدامات ابرازكننده

پنجم) اقدامات دادگاه

ب – آئین اجرای مفاد سند

1- آئین اجرای مفاد سند از طریق دایره ی اجرای ثبت

2-  اجرای مفاد سند از طریق دادگاه

فصل سوم: ادلّهی تكمیلی

مبحث  نخست: ادلّهی تكمیلی موجود: امارات

بند اول: تعریف امارات

بند دوم: اقسام امارات

الف – امارات قانونی

1- امارهی قانونی نسبی

2- امارهی‌ قانونی مطلق

ب‌ – امارات قضایی

بند سوم: ارزیابی امارات

مبحث دوم: ادلّه تكمیلی تحصیلی توسط دادگاه

بند نخست: معاینه‌ی محل و تحقیق محلی

الف: تعریف معاینه‌ی محل و تحقیق محلی

1- تعریف معاینه‌ی محل

2- تعریف تحقیق محلی

ب: آیین‎رسیدگی در معاینه محل و تحقیق محلی

1- لزوم صدور قرار

2- متصدی اجرای قرار

3- تشریفات رسیدگی

ج: ارزش معاینه­ی محل و تحقیقات محلی

بند دوم: كارشناسی

الف: تعریف كارشناسی

ب: آیین رسیدگی به كارشناسی

1- لزوم صدور قرار

2- نحوه‌ی انتخاب كارشناس

3- شیوه­ی انجام كارشناسی

1-3- پرداخت هزینه‎ها

2-3- انجام كاشناسی توسط كارشناس

ج: ارزش كارشناسی

نتیجه

فهرست منابع

فهرست واژگان

 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:

مشخصات و ویژگی کتاب ادله اثبات دعوا | دکتر کریمی

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1399
 • نوبت چاپ هفتم
 • مولف (مولفان) دکترعباس کریمی
 • ناشر میزان
 • نوع کتاب کاربردی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • شابک 9789645110862
 • تعداد صفحه 192
 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه