بازخورد درباره این کالا

دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال) | دکتر صفایی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۱۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال) | دکتر صفایی

بخشی از کتاب

درس حقوق مدنی در مقطع کارشناسی رشته حقوق به درس مدنی تا تقسیم می شود که هر کدام در بردارنده توضیح و تفسیر قسمتی از قانون مدنی است.

درس حقوق مدنی با ضریب در تعریف و تبیین قوانین مربوط به اشخاص و به طور خاص احوال شخصیه است. و همچنین درس حقوق مدنی با عنوان اموال و مالکیت به فصول مربوط به تملک و اموال در قانون مدنی می پردازد که درسی است با ضریب واحد.

نگارنده در این کتاب در کتابی مختصر و مفید به تفسیر و تبیین سرفصل های تعیین شده برای این دو درس حقوق مدنی پرداخته است که توسط اساتید زیادی به عنوان منبع مطالعاتی به دانشجویان توصیه می گردد.

فهرست کتاب

قسمت اول: اشخاص

 باب‌ اول‌ ـ وجود و ممیزات‌ اشخاص‌

 فصل‌ اول‌: شخص‌ طبیعی‌

مبحث‌ اول‌: حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌

بند اول‌ – تعریف‌ و فرق‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌ با حقوق‌ بشر

بند دوم‌ – حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌ جسمی‌ انسان‌

بند سوم‌ – حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌ معنوی‌ و اخلاقی‌ انسان‌

بند چهارم‌ – ویژگی‌های‌ حقوق‌ مربوبط‌ به‌ شخصیت‌

بند پنجم‌ – حقوق‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌ در قانون‌ مدنی‌

مبحث‌ دوم‌: آغاز و پایان‌ وجود شخص‌ طبیعی‌

بند اول‌ – آغاز وجود شخص‌ طبیعی‌

بند دوم‌-پایان‌ وجود شخص‌ طبیعی‌

مبحث‌ سوم‌: غایب‌ مفقودالاثر

بند اول‌ ـ امور مالی‌ غایب‌

مرحله‌ اول‌: حفظ‌ اموال‌ غایب‌ قبل‌ از تعیین‌ امین‌

مرحله‌ دوم‌: نصب‌ امین‌ برای‌ اداره‌ اموال‌ غایب‌

مرحله‌ سوم‌: دادن‌ اموال‌ به‌ تصرف‌ موقت‌ ورثه‌

مرحله‌ چهارم‌: حكم‌ موت‌ فرضی‌ و دادن‌ اموال‌ به‌ تصرف‌ قطعی‌ ورثه‌

بند دوم‌ ـ امور غیرمالی‌ غایب‌

مبحث‌ چهارم‌: ممیزات‌ شخص‌ طبیعی‌

بند اول‌ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌

الف‌ ـ تعیین‌ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌

ب‌ ـ تغییر نام‌ و نام‌ خانوادگی‌

ج‌ ـ آثار حقوقی‌ نام‌ خانوادگی‌

بند دوم‌ ـ اقامتگاه‌

اقسام‌ اقامتگاه‌

بند سوم‌ ـ اسناد ثبت‌ احوال‌

الف‌ ـ ثبت‌ وقایع‌ چهارگانه‌

ب‌ ـ ضمانت‌ اجرا

ج‌ ـ تصحیح‌ اسناد ثبت‌ احوال‌

د ـ اعتبار اسناد ثبت‌ احوال‌

فصل‌ دوم‌: شخص‌ حقوقی‌

مبحث‌ اول‌: اقسام‌ شخص‌ حقوقی‌

بند اول‌ ـ اشخاص‌ حقوقی‌ حقوق‌ عمومی‌

بند دوم‌ ـ اشخاص‌ حقوقی‌ حقوق‌ خصوصی‌

مبحث‌ دوم‌: حقوق‌ و تكالیف‌ اشخاص‌ حقوقی‌

 

 باب‌ دوم‌ ـ اهلیت‌ و حجر

 

 فصل‌ اول‌: انواع‌ محجورین‌ و حدود حجر آنان‌

مبحث‌ اول‌: صغیر

بند اول‌ -اقسام‌ صغیر

بند دوم‌ – حدود حجر صغیر

مبحث‌ دوم‌: غیر رشید

بند اول‌ – مفهوم‌ غیررشید

بند دوم‌ – حدود حجر غیر رشید

مبحث‌ سوم‌: مجنون‌

بند اول‌ – مفهوم‌ مجنون‌

بند دوم‌ – حدود حجر مجنون‌

فصل‌ دوم‌: حمایت‌ از محجورین‌

مبحث‌ اول‌: ولایت‌ قهری‌

بند اول‌ – مفهوم‌ ولایت‌ قهری‌

بند دوم‌ – وظایف‌ و اختیارات‌ ولی‌ قهری‌

بند سوم‌ – بی‌لیاقتی‌ یا عدم‌ امانت‌ ولی‌ قهری‌

مبحث‌ دوم‌: وصایت‌

بند اول‌ – مفهوم‌ وصایت‌

بند دوم‌ – وظایف‌ و مسئولیت‌ وصی‌

مبحث‌ سوم‌: قیمومت‌

بند اول‌ ـ شرایط‌ و اوصاف‌ قیم‌

بند دوم‌ ـ وظایف‌ و اختیارات‌ قیم‌

الف‌ ـ وظایف‌

ب‌ ـ اختیارات‌

 باب‌ سوم‌ ـ قرابت‌

 فصل‌ اول‌: قرابت‌ نسبی‌

مبحث‌ اول‌: اثبات‌ نسب‌ مشروع‌

مبحث‌ دوم‌: آثار قرابت‌ نسبی‌

بند اول‌ ـ نفقه‌

بند دوم‌ ـ حضانت‌

بند سوم‌ – حق‌ ملاقات‌

فصل‌ دوم‌: قرابت‌ سببی‌

مبحث‌ اول‌: آثار قرابت‌ بین‌ زن‌ و شوهر

مبحث‌ دوم‌: آثار قرابت‌ بین‌ دیگر خویشان‌ سببی‌

 

 قسمت‌ دوم‌ – اموال‌

 

 باب‌ اول‌ ـ انواع‌ اموال‌

 فصل‌ اول‌: اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌

مبحث‌ اول‌: اموال‌ غیرمنقول‌

بند اول‌ ـ اموالی‌ كه‌ ذاتاً غیرمنقولند

بند دوم‌ ـ اموالی‌ كه‌ به‌ وسیله‌ عمل‌ انسان‌ غیرمنقولند

بند سوم‌ ـ اموالی‌ كه‌ در حكم‌ غیرمنقولند

بند چهارم‌ ـ اموال‌ غیرمنقول‌ تبعی‌

مبحث‌ دوم‌: اموال‌ منقول‌

بند اول‌ ـ اموالی‌ كه‌ ذاتاً منقولند

بند دوم‌ ـ اموالی‌ كه‌ در حكم‌ منقولند

فصل‌ دوم‌: اموالی‌ كه‌ مالک خاص‌ ندارند

مبحث‌ اول‌: مشتركات‌ یا اموال‌ عمومی‌

مبحث‌ دوم‌: مباحات‌

بند اول‌ ـ احیاء موات‌

احیاء موات‌ در حقوق‌ امروز

بند دوم‌ ـ حیازت‌ مباحات‌

مبحث‌ سوم‌: اموال‌ مجهول‌ المالک

 

 

 

 

 

 

 

 

باب‌ دوم‌ ـ حقوق‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ اموال‌

فصل‌ اول‌: مالكیت‌

مبحث‌ اول‌: حدود مالكیت‌

بند اول‌ ـ حدودی‌ كه‌ مبتنی‌ بر قاعده‌ لاضرر است‌

بند دوم‌ ـ حدودی‌ كه‌ برای‌ حفظ‌ منافع‌ عمومی‌ به‌موجب‌ قوانین‌ خاص‌ مقرر شده‌ است‌

مبحث‌ دوم‌: احكام‌ و آثار املاک نسبت‌ به‌ املاک مجاور

بند اول‌ ـ فاصل‌ مشترک و اختصاصی‌

بند دوم‌ ـ احكام‌ دیوار مشترک

بند سوم‌ ـ مالكیت‌ طبقات‌ ساختمان‌ و تملک آپارتمانها

بند چهارم‌ ـ محدودیتهای‌ ناشی‌ از مجاورت‌

مبحث‌ سوم‌: اثبات‌ مالكیت‌

بند اول‌ ـ مفهوم‌ تصرف‌

بند دوم‌ ـ ارزش‌ اثباتی‌ تصرف‌

بند سوم‌ ـ تصرف‌ عدوانی‌

مبحث‌ چهارم‌: اسباب‌ تملک

بند اول‌ ـ عقود و تعهدات‌

بند دوم‌ ـ شُفْعَه‌

بند سوم‌ ـ ارث‌

بند چهارم‌ ـ تبعیت‌

بند پنجم‌-انتقاد از تقسیم‌بندی‌ قانون‌ مدنی‌

مبحث‌ پنجم‌: مالكیت‌های‌ فكری‌

بند اول‌- تعریف‌

بند دوم‌- مالكیت‌ ادبی‌ و هنری‌

بند سوم‌- حمایت‌ از نرم‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌

بند چهارم‌ – حقوق‌ مرتبط‌

فصل‌ دوم‌: حق‌ انتفاع‌

مبحث‌ اول‌: شرایط‌ عمومی‌ حق‌ انتفاع‌

بند اول‌- سبب‌ ایجاد حق‌ انتفاع‌

بند دوم‌- موضوع‌ حق‌ انتفاع‌

بند سوم‌ – دارنده‌ حق‌ انتفاع‌

بند چهارم‌ – شرط‌ قبض‌

مبحث‌ دوم‌: اقسام‌ حق‌ انتفاع‌

بند اول‌ ـ حق‌ انتفاع‌ به‌ معنی‌ خاص‌

الف‌ ـ تعاریف‌

ب‌ ـ اختیارات‌ و وظایف‌ مالک و منتفع‌

ج‌ ـ زوال‌ حق‌ انتفاع‌

بند دوم‌ ـ وقف‌

فصل‌ سوم‌: حق‌ ارتفاق‌

مبحث‌ اول‌: خصوصیات‌ حق‌ ارتفاق‌ و تفاوت‌ آن‌ با حق‌ انتفاع‌

بند اول‌ – خصوصیات‌ حق‌ ارتفاق‌

بند دوم‌ – فرق‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ انتفاع‌

مبحث‌ دوم‌: اقسام‌ حق‌ ارتفاق‌

مبحث‌ سوم‌: شرایط‌ و آثار حق‌ ارتفاق‌

بند اول‌ ـ سبب‌ ایجاد حق‌ ارتفاق‌

بند دوم‌- حقوق‌ و تكالیف‌ مالک

بند سوم‌ ـ حقوق‌ و تكالیف‌ صاحب‌ حق‌ ارتفاق‌

بند چهارم‌ ـ اثبات‌ حق‌ ارتفاق‌

مبحث‌ چهارم‌: حریم‌ املاک

بند اول‌ ـ اراضی‌ موضوع‌ حق‌ حریم‌

بند دوم‌ ـ مقدار حریم‌

 

 

 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:

مشخصات و ویژگی کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال) | دکتر صفایی

 • وزن 472 g
  مشخصات کتاب
 • ناشر میزان
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • سال انتشار 1400
 • نوبت چاپ سی ام
 • نوع کتاب دانشگاهی
 • مولف (مولفان) دکتر سید حسین صفاییسید احسان حسینی
 • تعداد صفحه 400
 • شابک 9786222121549
 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه