بازخورد درباره این کالا

حقوق تجارت به زبان ساده | رودیجانی

0 نفر

معرفی و فهرست کتاب حقوق تجارت به زبان ساده | رودیجانی

کتاب حاضر که شامل 6 فصل است تلاش نموده مطابق با سرفصل‌های مصوب نظام آموزشی کشور در رشته‌های حسابداری و گمرک، بخش‌های پراستناد قوانین تجارت را به طور شفاف و گویا با سبکی روان مطرح نماید. لذا بی‌شک مطالعه مجموعه حاضر که در چارچوب قوانین موضوعه و ضوابط شرعی و عرفی روز کشور تألیف شده برای علاقه مندان این رشته بسیار مفید خواهد بود. در رشته‌های حسابداری و گمرک دو درس تحت عنوان حقوق تجارت و حقوق بازرگانی وجود دارد که مباحث آنها مطابق با سرفصل‌های ارائه شده توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در واقع چکیده و خلاصه‌ای از مباحث حقوق تجارت یک تا چهار دوره کارشناسی حقوق می‌باشد. البته به دلیل ناآشنایی دانشجویان این دو گرایش با اصطلاحات حقوقی باید سعی شود تا حتی الامکان دروس مربوطه به صورت ساده به ایشان انتقال یابد. در تألیف حاضر با تلاش برای نیل به هدف فوق الذکر سعی شده از ارائه برخی مباحث تخصصی حقوقی که تنها مورد نیاز دانشجویان حقوق است خودداری شود و با تأکید بر مباحث اصلی آنچه که برای دانشجویان حسابداری و گمرک کاربردی‌تر است ارائه گردد.

این کتاب که برای تدریس حقوق تجارت برای رشته‌های حقوق، اقتصاد بازرگانی و حسابداری نگاشته شده، در آغاز کلیاتی را درباره‌ی حقوق و تقسیمات آن، تاریخچه‌ی حقوق تجارت، تاریخ حقوق تجارت در ایران، منابع حقوق تجارت، و خصوصیات حقوق تجارت شامل می‌شود. گفتنی است حقوق تجارت، مجموعه‌ی اصول و قواعدی است که روابط حقوقی و معاملات تجار و امور تجارتی را تنظیم می‌نماید. برخی از مطالب کتاب عبارت‌ است از: اعمال تجاری تبعی، تکالیف و حقوق بازرگان، مالکیت تجارتی و صنعتی، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی، تقسیم‌بندی اشخاص حقوقی، اقسام شرکت‌های تجارتی، سهام شرکت‌های سهامی، اوراق قرضه، ارکان شرکت‌ تعاونی، قراردادهای تجاری، و شکایت از حکم ورشکستگی.

این کتاب در واقع چکیده و خلاصه ای از مباحث حقوق تجارت یک تا چهار دوره کارشناسی حقوق می باشد. البته به دلیل نا آشنایی دانشجویان دو گرایش حقوق تجارت و حقوق بازرگانی با اصطلاحات حقوقی باید سعی شود تا حتی الامکان درو س مربوطه به صورت ساده به ایشان انتقال یابد در تالیف این کتاب سعی شده از ارائه برخی مباحث تخصصی حقوقی که تنها مورد نیاز دانشجویان حقوق است خوداری شود و با تاکید بر مباحث اصلی آنچه که برای دانشجویان حسابداری و گمرگ کاربردی تر است ارائه گردد.

فهرست عناوین :

مقدمه

فصل اول

کلیات تجارت و معاملات تجاری
گفتار اول-تعریف حقوق تجارت
گفتار دوم – حقوق تجارت و حقوق تجارت یا سیستم موضوعی و شخصی حقوق تجارت
گفتار سوم – حقوق تجارت در تقسیم بندی گرایش های حقوقی
گفتار چهارم – رابطه حقوق تجارت با سایر رشته های حقوقی
مبحث اول – رابطه حقوق تجارت با سایر رشته های حقوقی
مبحث دوم – رابطه حقوق تجارت و حقوق بین الملل
مبحث سوم – رابطه حقوق تجارت و حقوق جزا
گفتار پنجم – حقوق تجارت در طبقه بندی کشورهای مختلف
گفتار ششم – تاریخچه حقوق تجارت در ایران
گفتار هفتم – منابع حقوق تجارت
مبحث اول – قانون
مبحث دوم – عرف و عادت و رسوم تجارتی
مبحث سوم – عناصر عرف و انواع آن
مبحث چهارم – رویه قضایی
مبحث پنجم – نظرات علمای حقوق
گفتار هشتم – تعریف تاجر در دو سیستم موضوعی و شخصی
مبحث اول – تعریف تاجر در قانون تجارت ایران
مبحث دوم – مفهوم شغل معمولی در ماده اول قانون تجارت
مبحث سوم – انواع معاملات تجاری
مبحث چهارم – مفهوم کسبه جزء
گفتار نهم – شرایط اشتغال به تجارت
مبحث اول – تاجر باید دارای اهلیت باشد
مبحث دوم – رعایت قوانین و مقررات مخصوص
گفتار دهم – انواع معاملات تجاری ذاتی
مبحث اول – خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش
مبحث دوم – تصدی به حمل و نقل از راه
مبحث سوم – هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون)
مبحث چهارم – تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه
مبحث پنجم – تصدی به عملیات حراجی
مبحث ششم – تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
مبحث هفتم – هر قسم عملیات صرافی و بانکی
مبحث هشتم – معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد
مبحث نهم – عملیات بیمه بحری و غیربحری
مبحث دهم – کشتی سازی و خرید و فروش کشتی
گفتار یازدهم – انواع معاملات تجاری تبعی
مبحث اول – کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها
مبحث دوم- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجاری خود می نماید
مبحث سوم – کلیه معاملاتی که اجزء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید
مبحث چهارم – کلیه معاملات شرکت های تجارتی
گفتار دوازدهم – اصل تجاری بودن کلیه معاملات تجار
گفتار سیزدهم – دفاتر تجارتی
مبحث اول – دفتر روزنامه
مبحث دوم – دفتر کل
مبجث سوم – دفتر دارایی
مبحث چهارم – دفتر کپیه

فصل دوم

عملیات دلالی، حق العمل کاری و تصدی حمل و نقل
گفتار اول – عملیات دلالی
مبحث اول – تعریف دلال
مبحث دوم – عدم مسوولیت دلال نسبت به معامله به عنوان یک اصل
مبحث سوم – استثنائات وارده بر عدم مسئولیت دلال نسبت به معامله
مبحث چهارم – سهیم بودن دلال در معامله
مبحث پنجم – اجرت دلال و مخارج انجام گرفته
مبحث ششم – تعلیق و فسخ در معاملات و تاثیر آن بر اجرت دلال
مبحث هفتم – دفتر دلال
گفتار دوم – عملیات حق العمل کاری
مبحث اول – تعریف حق العمل کار
مبحث دوم – وظایف حق العمل کار
مبحث سوم – تقصیر حق العمل کار و مسئولیت های وی
مبحث چهارم – مسئولیت حق العمل کار در قبال انجام معامله
مبحث پنجم – مخارج انجام معامله و اجرت حق العمل کار
مبحث ششم – حق حبس برای حق العمل کار
مبحث هفتم – عدم فروش مال التجاره
مبحث هشتم – خرید و فروش اجناسی که دارای مظنه
گفتار سوم – قرارداد حمل و نقل
مبحث اول – متصدی حمل و نقل
مبحث دوم – وظایف ارسال کننده
مبحث سوم – بارنامه
مبحث چهارم – استرداد محموله و عدم استرداد آن
مبحث پنجم – عدم قبول مال التجاره توسط مرسل الیه یا عدم پرداخت مخارج
مبحث ششم – مسوولیت متصدی حمل و نقل
مبحث هفتم – ایجاد اختلاف بین متصدی حمل و نقل و مرسل الیه
گفتار چهارم – قائم مقام تجاری
گفتار پنجم – شخص حقیقی و شخص حقوقی

فصل سوم

اسناد تجارتی
گفتار اول – برات
مبحث اول – مشخصات برات
مبحث دوم – تاریخ تحریر و مبلغ برات
مبحث سوم – قبول یا نکول برات
مبحث چهارم – وعده برات
مبحث پنجم – ظهرنویسی
مبحث ششم – مسئولیت شخصی و مسئولیت تضامنی
مبحث هفتم – مسئولیت در برات
مبحث هشتم – پرداخت وجه برات
مبحث نهم – اعتراض عدم تادیه
مبحث دهم – تادیه برات به وسیله شخص ثالث
گفتار دوم – سفته
مبحث اول – تفاوت برات با سفته
مبحث دوم – تجاری یا غیرتجاری محسوب شدن سفته بین اشخاص غیرتاجر
گفتار سوم – چک
مبحث اول – شرایط چک در قانون تجارت
مبحث دوم – چک در قانون صدور چک
مبحث سوم – انواع چک
مبحث چهارم – حقوق دارنده چک
مبحث پنجم – وظایف صادرکننده چک
مبحث ششم – شکایت کیفری از صادرکننده چک بلامحل
مبحث هفتم – مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست
گفتار چهارم – اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری

فصل چهارم

ورشکستگی
گفتار اول – اعلان ورشکستگی
گفتار دوم – آثار ورشکستگی
گفتار سوم – تکلیف معاملات تاجر بعد از توقف
گفتار چهارم – تعیین عضو ناظر
گفتار پنجم – مهر و موم اموال تاجر ورشکسته
گفتار ششم – مستثنیات دین
گفتار هفتم – مدیر تصفیه و وظایف وی
گفتار هشتم – تشخیص طلب بدهکاران
گفتار نهم – قرارداد ارفاقی
گفتار دهم – طبقه بندی طلبکاران ورشکسته
مبحث اول – طلبکاران دارای وثیقه
مبحث دوم – طلبکاران با حق تقدم
مبحث سوم – طلبکاران عادی
گفتار یازدهم – تقسیم دارایی تاجر ورشکسته بین طلبکارها
گفتار دوازدهم – ورشکستگی به تقصیر
مبحث اول – ورشکستگی به تقصیر به صورت اختیاری
مبحث دوم – ورشکستگی به تقصیر به صورت الزامی
گفتار سیزدهم – ورشکستگی به تقلب
گفتار چهاردهم – اعاده اعتبار
مبحث اول – اعاده اعتبار واقعی یا حقی
مبحث دوم – اعاده اعتبار قانونی

فصل پنجم

شرکت های تجاری
گفتار اول –شرکت های سهامی
مبحث اول – انواع شرکت های سهامی
مبحث دوم – سهام
مبحث سوم – تقسیم بندی سهام از لحاظ نقدی یا غیر نقدی بودن
مبحث چهارم – سهم عادی و سهم ممتاز
مبحث پنجم – اوراق قرضه
مبحث ششم – مجامع عمومی
مبحث هفتم – هیات مدیره شرکت سهامی
مبحث هشتم – موارد انحلال شرکت سهامی
مبحث نهم – مواردی که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت
گفتار دوم – شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول – تعریف شرکت با مسئولیت محدود
مبحث دوم – سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
گفتار سوم – شرکت تضامنی
مبحث اول – تعریف شرکت تضامنی
مبحث دوم – مطالبه فروش در شرکت تضامنی
گفتار چهارم – شرکت مختلط غیرسهامی
گفتار پنجم – شرکت مختلط سهامی
گفتار ششم – شرکت نسبی
گفتار هفتم – شرکت های تعاونی تولید و مصرف

فصل ششم

اصول حاکم در معاملات تجاری
گفتار اول – اصول حاکم در معاملات تجاری
مبحث اول – اصل تجارتی بودن معاملات تجاری
مبحث دوم – اصل محسوب شدن انجام معامله برای خود تاجر
مبحث سوم – اصل سندیت دفاتر تجارتی بین تجار در امور تجارتی
مبحث چهارم – مواردی که دفاتر تجاری دلیل محسوب نمی شوند
گفتار دوم – مالکیت تجارتی و صنعتی
مبحث اول – ارتباط مالکیت فکری و مالکیت تجاری و صنعتی
مبحث دوم – سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت
مبحث سوم – اسم تجاری
مبحث چهارم – علاوم تجارتی و صنعتی
مبحث پنجم – حق اختراع
گفتار سوم – رقابت مکارانه یا رقابت غیرمنصفانه
مبحث اول- منع سوءاستفاده از حق
مبحث دوم – استفاده از قاعده لاضرر
منابع

مشخصات و ویژگی کتاب حقوق تجارت به زبان ساده | رودیجانی

 • وزن 156 g
  • تعداد صفحات

   100

 • شماره شابک

  9786005526882

 • وزن

  156 گرم

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1399
 • نوبت چاپ هشتم
 • مولف (مولفان) محمد مجتبی رودیجانی
 • ناشر آوا
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه