brand logo

حقوق قراردادها | دکتر شیروی

شناسه محصول: 4260
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۵۳,۰۰۰ تومان

بازخورد درباره این کالا
حقوق قراردادها | دکتر شیروی
حقوق قراردادها | دکتر شیروی
موجود

۵۳,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب حقوق قراردادها | دکتر شیروی

حقوق قراردادها کتاب ارزشمندی است که مسائل پیچیده قراردادها را به زبان ساده بیان کرده، بر مباحث عملی و کاربردی تمرکز دارد.

مؤلف با بهره گیری از مطالعات گسترده و عمیق در حقوق ایران، اسلام و سایر کشورها خصوصاً حقوق کامن لو، مباحث نظری حقوق قراردادها را متناسب با نیازهای امروز جامعه مطرح کرده است.

وی با بیش از دو دهه تجربه در تهیه، تنظیم و مذاکره قراردادها ملاحظات و نکات عملی فراوانی را بیان کرده است.

فهرست عناوین :

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: مفاهیم . انواع قراردادها

گفتار اول: قرارداد، ایقاع و تعهد
الف) قرارداد، عقد و معامله
ب)ایقاع
ج) تعهد
گفتار دوم: حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
الف) حقوق قراردادها
ب) حقوق تعهدات
ج) امتزاج حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
د)تلفیق احکام فقهی و قوانین اروپایی در حقوق قراردادها
گفتار سوم: انواع عقود و قراردادها
الف) عقد لازم، جایز و اختیاری
ب) عقد معین و نامعین
ج) عقد عهدی و تملیکی
د) عقد معلق و نتحز
هـ) عقد معوض و مجانی
و) عقد مدنی و تجاری
ز) عقد اداری و دولتی
فصل دوم: انعقاد قرار داد

گفتار اول: قصد انعقاد قرارداد
گفتار دوم: عیوب اراده
الف) اشتباه
1.اشتباه در نوع قرارداد
2.اشتباه در خود موضوع قرارداد
3. اشتباه در اوصاف و شروط معامله
4. اشتباه در شخص طرف معامله
5. اشتباه در آثار و تبعات قرارداد
ب) اکراه
1.شرایط تحقق اکراه
2.تأثیر اکراه بر قرارداد
گفتار سوم: تبادل ایجاب و قبول
الف) ایجاب
ب) قبول
ج) وسیله ایجاب و قبول
د) زمان و مکان تشکیل عقد
گفتار چهارم: موضوع قرارداد
گفتار پنجم: جهت معامله
فصل سوم: اطراف قرارداد

گفتار اول: قراردادهای دو طرفه و چند طرفه
گفتار دوم: اهلیت اطراف قرارداد
الف) بلوغ و معاملات صغیر
ب) عقل و معاملات مجنون
ج) رشد و معاملات افراد غیررشید
د) غیر هوشیار، ورشکسته و ممنوع المعامله
گفتار سوم: تعهد به نفع یا ضرر شخص ثالث
الف) ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث
ب) ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث
گفتار چهارم: انتقال طلب، دین و قرارداد
الف)انتقال قهری
ب)انتقال قضایی قرارداد
ج)انتقال توافقی قرارداد
فصل چهارم: نمایندگی و فضولی

گفتار اول: نمایندگی
الف) انواع نمایندگی
1.نمایندگی واقعی
2. نمایندگی ظاهری
3. نمایندگی اقتضایی
ب)رابطه بین اصیل و نماینده
1.تعهدات نماینده
2.تعهدات اصیل
ج) رابطه‌ی بین اصیل و شخص ثالث
د) رابطه‌ی بین نماینده و شخص ثالث
گفتار دوم: فضولی
الف) مفهوم فضولی
ب) وضعیت معامله‌ی فضولی قبل از اجازه یا رد
ج) وضعیت معامله‌ی فضولثی بعد از اجازه
د) وضعیت معامله‌ی فضولی بعد از رد
1. رابطه‌ی مالک و اصیل
2. رابطه‌ی مالک و معامل فضولی
3. رابطه‌ی اصیل و معامل فضولی
فصل پنجم: مفاد، شروط و تفسیر قرارداد

گفتار اول: مفاد قرارداد
الف)دلالت لفظی
ب) دلالت عرفی
ج) لوازم قانونی
گفتار دوم: شروط ضمن عقد
الف) انواع شروط ضمن عقد
1. شرط صفت
2. شرط فعل
3. شرط نتیجه
4. سایر شروط
ب) وابستگی شرط به عقد
ج) فرعی بودن شرط نسبت به عقد
د) شرایط صحبت شرط ضمن عقد
1. مقدور بودن شرایط
2. فایده‌دار بودن شرط
3. مشروع بودن شرط
4. معلوم بودن شرط
5. عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد
هـ) انضمام شرط به عقد
و) الحاق بعدی شرط ضمن عقد
گفتار سوم: تفسیر قرارداد
الف) قصد مشترک طرفین
ب) معانی عرفی
ج) تمامیت قرارداد
د) اصل صحت
هـ) حسن نیت
و) همسان سازی بین شروط
ز) منطوق و مفهوم
ح)فرم‌های استاندارد
فصل ششم: اجرای قرارداد

گفتار اول: لزوم اجرای قرارداد
گفتار دوم: شرایط ایفای تعهدات قراردادی
الف) تسلیم عین معین
ب) ایفای تعهدات کلی
گفتار سوم: زمان، مکان و مخارج اجرای قرارداد
الف) زمان اجرای قرارداد
ب) مکان اجرای قرارداد
ج) مخارج اجرای قرارداد
گفتار چهارم: اجرای قرارداد توسط شخص ثالث
گفتار پنجم: طرق جایگزین اجرای قرارداد
الف) ابرا
ب) تبدیل تعهد
ج)تهاتر
د) مالکیت ما فی الذمه
فصل هفتم: ضمانت اجرای قرارداد

گفتار اول: تعلیق اجرای تعهدات متقابل (حق حبس)
گفتار دوم: فسخ قرارداد
الف) موارد قانونی فسخ
1. تخلف از شروط ضمن عقد
2. تأخیر در پرداخت ثمن
3. عدم پرداخت ثمن به دلیل افلاس یا ورشکستگی
4. تخلف در تسلیم عین مستأجره و پرداخت اجاره بها
5. خودداری زراع از زراعت
6. تسلیم کالای معیوب
7. تسلیم کالای غیر مطابق با قرارداد
ب) قاعده‌ی کلی
1. توسل به شروط ضمن عقد
2. توسل به عرف و عادت
3. توسل به تعهدات متقابل
گفتار سوم: مطالبه‌ی خسارت
الف) شرایط مسئولیت قراردادی
1. وجود رابطه‌ی قراردادی
2. نقض قرارداد
3. ورود ضرر
ب) خسارات قابل جبران
1. خسارات غیرمستقیم
2. خسارات عدم نفع
3. خسارات تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد)
4. خسارات معنوی
ج) توافق مورد خسارت
1. وجه التزام
2. تحدید مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت
د) موارد رافع مسئولیت
1. قوه‌ی قاهره (فورس ماژور)
2. مشارکت زیان دیده در ورود خسارت
3. عدم تقصیر در ورود خسارت
هـ) جمع بین مطالبه‌ی خسارت و ضمانت اجرای دیگر
فصل هشتم: انحلال قرارداد

گفتار اول: فسخ
الف) مبنای فسخ
1. شرط حق فسخ در قرارداد
2. حق فسخ به حکم قانون گذار
ب) احکام فسخ
1. قصد انشا
2. اظهار اراده
3. ابلاغ فسخ به طر ف دیگر
4. رسیدگی قضایی
5. ثبت فسخ
6. اهلیت فسخ کننده
7. فسخ بخشی از قرارداد
ج) آثار فسخ
1. صحت اعمال حقوقی قبل از فسخ
2. سقوط تعهدات
3. استرداد عوضین
4. استرداد منافع
5. تسویه حساب
6. تأثیر فسخ روی شروط قرارداد
گفتار دوم: انفساخ
الف) انفساخ به موجب قانون
1. تعذر انجام تعهدات قراردادی
2. منتفی شدن موضوع قرارداد
3. لغو مجوز فعالیت
4. فوت، جنون و سفه یکی از طرفین در عقود جایز
ب) انفساخ به موجب قرارداد
ج) احکام و آثار انفساخ
گفتار سوم: اقاله
الف) ماهیت اقاله
ب) قراردادهای موضوع اقاله
ج) احکام اقاله
1. قصد و رضا
2. اهلیت طرفین
3. اقاله‌ی ورثه
4. اقاله توسط نماینده
5. اقاله‌ی بخشی از قرارداد
6. اقاله در صورت تلف یکی از عوضین
د) آثار اقاله
منابع

الف) فارسی و عربی
ب) انگلیسی
ج) اسناد بین المللی
فهرست موضوعی

ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب حقوق قراردادها | دکتر شیروی

 • وزن 476 g
  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1400
 • نوبت چاپ چهارم
 • مولف (مولفان) دکتر عبدالحسین شیروی
 • ناشر سمت
 • نوع کتاب آموزشی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • شابک 9786000204167
 • تعداد صفحه 332

امتیاز و دیدگاه کاربران حقوق قراردادها | دکتر شیروی

هنوز امتیازی ثبت نشده است
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.