مسئولیت مدنی تطبیقی | دکتر صفایی و دکتر رحیمی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۱۵۵,۰۰۰ تومان

مسئولیت مدنی تطبیقی | دکتر صفایی و دکتر رحیمی
مسئولیت مدنی تطبیقی | دکتر صفایی و دکتر رحیمی
موجود

۱۵۵,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب مسئولیت مدنی تطبیقی | دکتر صفایی و دکتر رحیمی

فهرست کتاب

مقدمه

فصل یکم: مفاهیم کلی و مبانی

مبحث یکم ـ اصطلاحات و تعاریف

گفتار یکم ـ اصطلاحات و تعاریف در حقوق ایران و فرانسه

گفتار دوم ـ اصطلاحات و تعاریف در حقوق انگلیس

مبحث دوم ـ تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری (جزائی)

گفتار یکم ـ تفکیک در حقوق ایران

گفتار دوم ـ تفکیک در حقوق فرانسه

گفتار سوم ـ تفکیک در حقوق انگلیس

مقایسه0

مبحث سوم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد 

گفتار یکم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی در فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار دوم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد در حقوق فرانسه

مقایسه

گفتار سوم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی در حقوق انگلیس

مقایسه

مبحث چهارم ـ مبانی مسئولیت مدنی

گفتار یکم ـ مبنای مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران

گفتار دوم ـ مبنای مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه

بند یکم ـ مسئولیت بدون تقصیر

بند دوم ـ نظریه‌های مختلط

بند سوم ـ بازگشت به نظریۀ تقصیر با مفهومی جدید

بند چهارم ـ نظریه تضمین گروهی

مقایسه

گفتار سوم ـ مبنای مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس

مقایسه

فصل دوم: ارکان مسئولیت مدنی

مبحث یکم ـ ضرر

گفتار یکم ـ ضرر در حقوق ایران

بند یکم ـ مفهوم ضرر در فقه و حقوق ایران

بند دوم ـ شرایط ضرر قابل جبران

بند سوم ـ اقسام ضرر

گفتار دوم ـ ضرر در حقوق فرانسه

بند یکم ـ مفهوم ضرر در حقوق فرانسه

بند دوم ـ شرایط ضرر قابل جبران در حقوق فرانسه

مقایسه

بند سوم ـ اقسام ضرر در حقوق فرانسه

نتیجه و مقایسه

گفتار سوم ـ ضرر در حقوق انگلیس

بند یکم ـ معنای ضرر و اقسام آن

بند دوم ـ اوصاف ضرر قابل جبران

مقایسه

مبحث دوم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر

گفتار یکم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر در فقه و حقوق ایران

بند یکم ـ مفهوم و نقش تقصیر در فقه

بند دوم ـ مفهوم تقصیر در قوانین موضوعه

بند سوم ـ اقسام تقصیر در فقه و حقوق ایران

گفتار دوم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر در حقوق فرانسه

بند یکم ـ نقش تقصیر در قوانین فرانسه

بند دوم ـ تعریف تقصیر

بند سوم ـ اقسام تقصیر در حقوق فرانسه

مقایسه

گفتار سوم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر در حقوق انگلیس

بند یکم ـ مفهوم تقصیر

بند دوم ـ اقسام تقصیر

مقایسه حقوق انگلیس با حقوق ایران

گفتار چهارم ـ علل موجهه (رافع تقصیر)

بند یکم ـ علل موجهه فعل زیان‌بار در فقه و حقوق ایران

بند دوم ـ علل موجهه در حقوق فرانسه

نتیجه و مقایسه

بند سوم ـ علل موجهه (رافع تقصیر) در حقوق انگلیس

مقایسه

مبحث سوم ـ رابطة سببیت

گفتار یکم ـ رابطه سببیت در فقه و حقوق ایران

بند یکم ـ مفهوم رابطة سببیت و نحوه احراز آن

بند دوم ـ علت خارجی

بند سوم ـ تعدد اسباب

بند چهارم ـ تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب

بند پنجم ـ سبب مجمل

بند ششم ـ مقابله با خسارت

گفتار دوم ـ رابطه سببیت در حقوق فرانسه

بند یکم ـ ضرورت و اهمیت رابطه سببیت

بند دوم ـ مفهوم رابطه سببیت

مقایسه

بند سوم ـ علت خارجی

بند چهارم ـ مسئولیت تضامنی اسباب متعدد در برابر زیان‌دیده و تقسیم مسئولیت در رابطه بین آنان

نتیجه و مقایسه

بند پنجم ـ سبب مجمل

مقایسه

بند ششم ـ مقابله با خسارت

مقایسه

گفتار سوم ـ رابطه سببیت در حقوق انگلیس

بند یکم ـ انواع رابطة سببیت و معیار احراز آن

بند دوم ـ علت خارجی یا قوة قاهره

بند سوم ـ تعدد اسباب

بند چهارم ـ سبب مجمل

بند پنجم ـ تقلیل خسارت در حقوق انگلیس

فصل سوم: آثار مسئولیت مدنی

مبحث یکم ـ آثار مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار یکم ـ دعوای مسئولیت مدنی

بند یکم ـ طرفین دعوای مسئولیت مدنی

بند دوم ـ خواسته و سبب دعوای مسئولیت مدنی

بند سوم ـ صلاحیت دادگاه

گفتار دوم ـ جبران خسارت

بند یکم ـ شیوه‌های جبران خسارت

بند دوم ـ اصل جبران کامل خسارت و استثناهای آن

مبحث دوم ـ آثار مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه

گفتار یکم ـ دعوای مسئولیت مدنی

بند یکم ـ طرفین دعوای مسئولیت مدنی

مقایسه

بند دوم ـ سبب دعوای مسئولیت مدنی

بند سوم ـ مرور زمان دعوای مسئولیت مدنی

مقایسه

بند چهارم ـ صلاحیت

مقایسه

گفتار دوم ـ جبران خسارت در حقوق فرانسه

بند یکم ـ زمان پدید آمدن حق جبران

مقایسه

بند دوم ـ شیوه‌ها و گستره جبران خسارت

مقایسه

مقایسه

بند سوم ـ خسارت تنبیهی در حقوق فرانسه

مقایسه

بند چهارم ـ نقش پیشگیری و بازدارندگی مسئولیت مدنی

مقایسه

مبحث سوم ـ آثار مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس

گفتار یکم ـ دعوای مسئولیت مدنی

بند یکم ـ طرفین دعوای مسئولیت مدنی

بند دوم ـ سبب دعوای مسئولیت مدنی

بند سوم ـ مرور زمان

بند چهارم ـ صلاحیت

گفتار دوم ـ ضمانت‌‌های اجرایی مسئولیت مدنی

بند یکم ـ پرداخت پول

بند دوم ـ دستور توقف و منع تکرار عمل

مقایسه

فصل چهارم:  قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی

مبحث یکم ـ قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار یکم ـ بیمه مسئولیت مدنی

بند یکم ـ ایرادات فقهی بیمه و پاسخ آنها

بند دوم ـ حقوق ایران

بند یکم ـ موضع فقه در قبال قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت

بند دوم ـ موضع حقوق ایران در قبال قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت

گفتار سوم ـ شرط وجه التزام یا شرط کیفری

گفتار چهارم ـ قراردادهای تشدید مسئولیت

مبحث دوم ـ قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه

گفتار یکم ـ قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت

بند یکم ـ اعتبار قراردادهای معافیت کلی یا جزئی از مسئولیت

مقایسه

گفتار دوم ـ شروط کیفری

مقایسه

گفتار سوم ـ قراردادهای تشدید مسئولیت

بند یکم ـ تضمین‌های قانونی

بند دوم ـ تضمین‌های قراردادی

بند سوم ـ ترکیب تضمین‌های قراردادی و قانونی

مقایسه

مبحث سوم ـ قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس

گفتار یکم ـ بیمه مسئولیت مدنی

بند یکم ـ نقش بیمه در دعاوی مسئولیت مدنی

بند دوم ـ بیمه اجباری مسئولیت مدنی

بند یکم ـ اعتبار قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت

بند دوم ـ موارد بی‌اعتباری قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت

گفتار سوم ـ شرط وجه التزام و شرط کیفری

بند یکم ـ شرط وجه التزام

بند دوم ـ شرط کیفری

گفتار چهارم ـ قرارداد تشدید مسئولیت مدنی

مقایسه

مقایسه و نتیجه کلی

فهرست اهم منابع و مآخذ

فهرست الفبایی مطالب

فهرست تفصیلی مطالب

  • کیفیت محتوا:
  • قیمت مناسب:
  • کیفیت چاپ:
ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب مسئولیت مدنی تطبیقی | دکتر صفایی و دکتر رحیمی

    مشخصات کتاب
  • سال انتشار 1399
  • نوبت چاپ دوم
  • مولف (مولفان) دکتر حبیب الله رحیمیدکتر سید حسین صفایی
  • ناشر شهر دانش
  • نوع کتاب دانشگاهی
  • قطع وزیری
  • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
  • شابک 9786004751155
محصولات مشابه