بازخورد درباره این کالا

وکلای جوان بدانند ( جلد سوم ) حقوق ثبت | هریسی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

90,000 تومان

معرفی و فهرست کتاب وکلای جوان بدانند ( جلد سوم ) حقوق ثبت | هریسی

فهرست مطالب

عنوان/ شماره صفحه

پیشگفتار/11

مقدمه/13

1- شرح ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک/21

2- چگونگی تشریفات تشکیل و ثبت انجمن های علمی/35

3- ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه/39

4- مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به اجرائیه سند رسمی و تصمیم مرجع مزبور/42

5- مرجع رسیدگی به اشتباهات تنظیم سند رسمی/55

6- چگونگی عزل وکیل از وکالت/61

7- ترکیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت و صلاحیت شورای عالی ثبت/65

8- نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی و مرجع اعتراض آن/69

9- توضیح سه اصطلاح ثبتی تفکیک، افراز و تقسیم/77

10- توقیف اموال منقول ثالث و طرز اعتراض به آن/79

11- تقاضای صدور دستور موقت و نیز ابطال عملیات اجرایی/86

12- چگونگی اعتراض به ثبت ملک و ارفاق قانونی در مورد مهلت اعتراض/89

13- چگونگی وارد کردن مالک آپارتمان بدهکار به پرداخت بدهی خود به مجموعه ساختمان از طریق غیرمراجعه به دستگاه قضایی/96

14- چگونگی تحدید حدود املاک سایر مالکین مشاعی و مفاد مفهومی اسناد مالکیت مشاعی/105

15- چگونگی فسخ سند شرطی و راه حل رفع تعارض از اسناد رسمی/106

16- تغییر علائم طبیعی املاک و نحوه  توجیه عملکرد قانونی آن/116

17- نحوه اجرای معامله با حق استرداد و چگونگی تملک ملک توسط بستانکار یا بدهکار/118

18- چگونگی توقیف و وصول طلب بستانکار مقدم و موخر در اسناد دارای وثیقه/122

19- تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و عوارض تصرف/125

20- چگونگی فسخ سند معامله با حق استرداد و رفع اشتباه ناشی از عملیات اجرایی/128

21- در صورت برائت ذمه بدهکار، مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده چه کسی است/131

22- چگونگی ادامه عملیات ثبت مقدماتی ملک در صورت انتقال عادی از سوی متقاضی به غیر/134

23- آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفترخانه را دارد؟/138

24- آیا انتقال ملک بازداشت شده به خریدار سند عادی امکان پذیر است؟/141

25- تغییر طبیعت املاک در جریان تقاضای ثبت/144

26- چگونگی فک رهن از ملکی که سند آن گم شده است/146

27- انتقال رسمی ملک در جریان عملیات ثبتی و آثار قانونی عدم ارسال برگ خلاصه معامله و نیز اثر قانونی تصدیق امضای ذیل اجاره نامه عادی/152

28- توقیف و مزایده سرقفلی و چگونگی اعتراض به آن/157

29- انتقال ملک در اثنای عملیات مقدماتی ثبت و آثار آن پس از فوت انتقال دهنده/167

30- اعتراض به ابلاغ اجراییه و رعایت نکردن نکات لازم در آگهی مزایده/171

31- چگونگی افراز و تفکیک واحدهای آپارتمانی یک ساختمان/176

32- آثار عدم رعایت قوانین در تنظیم اسناد رسمی و عادی/178

33- سه مورد از موارد ابطال سند توسط دادگاه/186

34- آیا در ثبت ملک، تصرف عینی و مادی ملاک است یا تصرف معنوی به عنوان مالکیت؟/192

35- لزوم کتبی بودن معامله، اعتبار سند رسمی، امکان بقای معامله در صورت مخدوش بودن سند آن/196

36- تحول حقوق ثبت در معاملات با حق استرداد/205

37- اهمیت اقامتگاه و ابلاغ اجراییه به نشانی متعهد (بدهکار)/206

38- معاملات معارض و طرق احتراز از وقوع یا تقلیل آن نوع معاملات/212

39- اعتراض به تحدید حدود، مدت اعتراض، مرجع اعتراض، نحوه اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن/215

40- آیا دعوای خلع ید و تصرف عدوانی از سوی مالکینی که املاک آنها مجهول المالک شناخته شده، پذیرفته است؟/220

41- اثر تاریخ در اسناد رسمی و عادی و اثر فقدان تاریخ یا مخدوش بودن آن از لحاظ احراز اهلیت و اعتبار سند/236

42- اثر سند عادی و سند رسمی در مطالبه اجرت المثل مبیع غیرمنقول/244

43- نحوه اعلام محل اقامت جدید متعهد و آثار قانونی بازداشت اموال منقول ثالث/249

44- حدود اعتبار اسناد مالکیت مربوط به اراضی مستحدث ساحلی/252

45- مبنای تشخیص سند مالکیت معارض از غیر آن/258

46- ترتیب مراحل عملیات مقدماتی ثبت/263

47- پیامد عدم تبعیت از حدود ثبت شده مجاورین که ناشی از بی توجهی مامور ثبت یا تغییرات جغرافیایی باشد. /264

48- امکان صدور اجراییه ثبتی علیه ورثه صادر کننده چک در دو حالت قبول یا رد ترکه/ 267

49- چگونگی افراز مهریه ای که جزء مشاع ملک ثبت شده باشد/271

50- کدام مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد معارض می باشد؟/273

51- تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و نحوه اعتراض به آن/279

52- آثار شرکت عقدی و شرکت دارای شخصیت حقوقی/280

53- آیا دعاوی اعتراض به ثبت و اعتراض به تجدید حدود، یک عنوان است یا دو عنوان؟/ 288

54- تعریف کاداستر (حد نگار)/296

55- چگونگی اصلاح سند در اثر تجاوز اشتباهی به ملک دیگری و احداث اعیانی در آن بدون صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا/297

56- تفاوت اعتبار سند رسمی با اسنادی که در حکم سند رسمی لازم الاجرا است/299

57- تعیین مراجع صدور اجراییه براساس مفاد اسناد رسمی/302

58- اختیار درخواست صدور اجراییه برای یک قرارداد تنظیم شده در بانک و یا یک فقره چک تضمینی، از طریق اداره اجرای ثبت/308

59- مسوولیت شخص مدیران شرکت در ضمانت از سند تسهیلات مضاربه ای بانک (سند وثیقه)/314

60- عقد صلح محاباتی استثنایی بر معاملات با حق استرداد/319

61- آثار ناشی از انتقال مال غیرمنقول با مبایعه نامه عادی و سپس ترهین آن در بانک/327

62- مسوولیت تضامنی صاحب حساب و نمایندگان قانونی آن در صورتی که چک از طرف شرکت سهامی خاص صادر شده باشد و مرجع صالح برای صدور اجراییه و ذکر نکات لازم از بابت اصل وجه چک و خسارات آن در تقاضانامه صدور اجراییه/333

63- توضیح عملیات مقدماتی ثبت و آغاز و خاتمه آن/337

64- طرز وصول شارژ مجموعه مسکونی توسط مدیر ساختمان/340

65- قراردادهای تنظیم شده در بانکها در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست/414

66- اگر شریک ملکی اصل سند مالکیت را نزد خود داشته باشد و شریک دیگر نتواند جهت اخذ سند مالکیت مشاع سند را از شریک خود اخذ نماید چه راه حل قانونی وجود دارد؟/415

67- محتویات و مندرجات رسمی/417

68- میزان مسوولیت وثیقه گذار و ضامن در سند رهنی و مرجع صلاحیتدار جهت وصول مطالبات بانک/420

69- پاره از مسائل مربوط به قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 31/4/1365)/426

70- تعیین سند عادی در حکم سند رسمی منحصراً به حکم قانون است/433

71- چگونگی صدور اجراییه علیه شرکت سهامی جهت وصول مبلغ یک فقره چک/436

منابع و مآخذ/437

پیش گفتار

این کتاب بارها ویرایش و به بوته چاپ سپرده شده است. البته در خلال چاپها و ویرایشهای پیشین سه رویداد عمده در مقررات ثبتی به وقوع پیوست:

1- ماده 34 قانون ثبت در تاریخ 29/11/1386 اصلاح شد.

2- ماده 34 مکرر قانون ثبت در همان تاریخ فوق حذف شد.

3- آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 وزارت دادگستری نسخ و آیین نامه جدیدی با همان عنوان در تاریخ های 11/6/1387 و 7/12/1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

چون در چاپهای پیشین پرسشهای شماره (1) تا (49) کتاب متناسب با تاریخ لازم الاجرا بودن ماده اصلاحی و ماده محذوفی و آیین نامه یاد شده بالا بوده لذا در ویرایش اخیر، پاسخ پرسشهای مزبور به تناسب پاسخ هر پرسش اصلاح و عند اللزوم شرح و الحاقاتی بر آنها افزوده شد.

مؤلف

 

 

«دیباچه»

هم سوال از علم خیزد هم جواب

همچنان که خار و گل از خاک و آب

ثبات را باید یکی از وجوه و اوصاف مهم «حق» دانست. زمانی که «حق» مورد تزلزل واقع می شود دعوا بین دو یا چند نفر آغاز می گردد. دعوا بر سر حق فی نفسه مذموم است اما فصل خصومت بین اشخاص از سوی حکومت نیز به منظور ایجاد نظم در جامعه کاملاً ضرورت دارد. گر چه فصل خصومت را باید از وظایف حکومت بر شمرد لکن بهداشت روابط حقوقی افراد بیش از فصل خصومت برای یک حکومت زیبنده تر است. زیرا، جلوگیری از تزلزل حق و ایجاد دعوا بین اشخاص به مراتب بهتر از فصل خصومت است. تثبیت حق در مرحل تکوین و ایجاد آن، برای تنظیم روابط حقوقی اشخاص مقوله بسیار مهمی است تا از تجاوز و تعرض متجاوزین مصون ماند و در زمان فصل خصومت نیز کار دادرس را آسان سازد. رسالت «حقوق ثبت» را می توان در این نظم بخشی و ایجاد بهداشت حقوقی برای آحاد مردم دانست.

اولین حق انسان از زمین آغاز می شود که روی آن استقرار دارد و از منابع اولیه تولید است.

پس، نظم افراد را باید از محل استقرار آنها شروع کرد و سپس به سایر حقوق آنها تسری داد. این است که «ثبت املاک» در همه جوامع و کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین و املاک که از اموال غیرمنقول محسوب می شوند ضرورت تثبیت حقوق اشخاص را از سه جهت می طلبد:

 • نخست این که زمین یا املاکی که به طور موقت از سوی ذوی الحقوق ترک می شود ممکن است به ناحق مورد تعرض و تصرف دیگران قرار گیرد؛ چرا که حفظ آن با حفظ اموال منقول متفاوت است. برای نگهداری اموال غیرمنقول مراقبت دائمی لازم است که به راحتی مورد تجاوز غاصبین قرار نگیرد.
 • دوم این که در اثر فعالیت انسان در زمین، حقوق آنها با هم تداخل پیدا نکند.
 • سوم این که پس از فوت دارنده ملک، حقوق ورثه در املاک مورث، به راحتی قابل تشخیص و فصل خصومت قرار گیرد.

پس از زمین و املاک، به تدریج حفظ و تثبیت حقوق اشخاص در دیگر حقوق، از جمله قراردادها نیز مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و «ثبت اسناد» رواج یافته است چندان که صیانت از حقوق اشخاص در دیون و اموال منقول باارزش نیز ضرورت ثبت آنها را ایجاب کرده است.

با این حال در سالیان اخیر حقوق معنوی کم کم اهمیت تازه ای پیدا کرده، ثبت مالکیت فکری و معنوی اشخاص نیز از شاخص‌های توسعه جوامع پیشرفته به شمار می‌رود. ثبت علایم و اختراعات و حقوق مؤلفین و مصنفین و آثار هنری را باید از مصادیق بارز تثبیت حقوق معنوی دانست و برای آن ارزش ویژه ای قایل شد.

حقوق ثبت در کشور ما از قدمت زیادی برخوردار نیست و این رشته از حقوق که به حسب ضرورت پیشرفت جامعه و گسترش جمعیت و ایجاد شهرهای بزرگ و کوچک لازم می‌نمود برخلاف حقوق مدنی که پیوند ناگسستنی و عمیق با فقه شیعه دارد، به درستی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان آموزش داده نمی شود. از این است که اکثر دانش آموختگان حقوق و بسیاری از کارآموزان وکالت (و حتی قضاوت) از این دانش نوپا بی بهره و مالاً در رنجند. با این حال، به دلیل جوان بودن آن، علی رغم برداشتن گامهایی جهت تألیف کتاب هایی در باب حقوق ثبت، متاسفانه این رشته از حقوق، از فقر منابع نیز رنج می برد.

خدای را سپاسگزارم که فرصتی دیگر به اینجانب عطا نمود تا با دادن پاسخ های تحلیلی به پرسش های آزمون اختیار در حقوق ثبت گام کوچکی دیگر در آموزش این رشته از حقوق در راستای خدمتگزاری به همکاران جوانم بردارم.

3.

این کتاب در ادامه سلسله کتابهای وکلای جوان بدانند… پرسش های حقوق ثبت سالهای 1373 به بعد را در بر می‌گیرد. در تألیف کتاب حاضر حتی‌الامکان کوششم بر آن بوده که اولاً، پاسخها کاملاً جنبه آموزشی داشته و ثانیاً، تا حد ممکن متن پاسخها ساده و عاری از دشواری در فهم مطالب باشد.

این پاسخها نیز همانند درس حقوق مدنی مختص است به پرسش‌های اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز.

در این که این کتاب نیز عاری از نقص نخواهد بود تردیدی ندارم این نقض را از خود می‌دانم که به عنوان یک انسان دارای طبیعت ناقصم. کمالم را باید در نقد دیگران جستجو کنم که مرا در نواقص مطالب یاری می‌کنند. از این روی، بسیار خوشحال خواهم بود که خوانندگان محترم در نقد این کتاب و غنای مطالب بنده را سرافراز فرمایند. به قول مولانا:

کاین خردها چون مصابیح انور است             بیست مصباح از یکی روشن‌تر است

ابراهیم اسماعیلی هریسی

تهران- 1399

 

مشخصات و ویژگی کتاب وکلای جوان بدانند ( جلد سوم ) حقوق ثبت | هریسی

 • وزن 602 g
  • تعداد صفحات

   440

 • شماره شابک

  9786002821195

 • وزن

  602 گرم

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1399
 • نوبت چاپ نهم
 • مولف (مولفان) ابراهیم اسماعیلی هریسی
 • ناشر دادگستر
 • نوع کتاب کاربردی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه