معرفی دوره 3 جلدی حقوق جزای عمومی اردبیلی

حقوق جزای عمومی از مهم ترین دروس رشته حقوق به خصوص در آزمون های حقوقی است. برخی از داوطلبان آزمون های حقوقی، در یادگیری مباحث این درس مشکل دارند.  به دنبال منبعی جامع با بیان ساده در آموزش هستند. از این رو، در این محتوا قصد داریم به معرفی مجموعه 3 جلدی حقوق جزای عمومی اردبیلی بپردازیم.

سرفصل های جلد اول

 1. بخش نخست: بزه(جرم) و بزهکار

فصل نخست: عناصر تشکیل دهنده جرم

   • گفتار نخست: عنصر قانونی
   • گفتار دوم: عنصر مادی
   • گفتار سوم: عنصر روانی

فصل دوم: طبقه بندی جرایم

   • گفتار نخست: طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر قانونی
   • گفتار دوم: طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر مادی
   • گفتار سوم: طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر روانی

سرفصل های جلد دوم

 1. گفتار نخست: مفهوم بزهکار
  • الف: بزهکار و عنصر روانی جرم
  • ب: بزهکار و عنصر مادی جرم
  • پ: مسئول کیفری به علت رفتار دیگری
 1. گفتار دوم: مسئولیت کیفری بزهکار
  • الف: اسباب مانع مسئولیت کیفری
  • ب: اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال

سرفصل های جلد سوم

 1. فصل نخست: صورت های واکنش اجتماعی
  • گفتار نخست: گوناگونی صورت های واکنش اجتماعی
  • گفتار دوم: واکنش اجتماعی سرکوبنده محض: مفهوم مجازات
  • گفتار سوم: واکنش حمایتی پیش گیرنده: مفهوم اقدام تامینی
  • گفتار چهارم: ضمانت های اساسی مشترک میان صورت های گوناگون واکنش اجتماعی
 1. فصل دوم: فهرست و طبقه بندی نمود های واکنش اجتماعی
  • گفتار نخست: مجازات ها
  • گفتار دوم: اقدامات تامینی
 1. فصل سوم: تعیین میزان مجازات
  • گفتار نخست: قواعد ناظر به جرم واحد
  • گفتار دوم: قواعد ناظر به جرایم متعدد
 1. فصل چهارم: تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  • گفتار اول: تعویق اجرای مجازات
  • گفتار دوم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

ساختار کتاب حقوق جزا عمومی اردبیلی

کتاب حقوق جزا عمومی اردبیلی در 3 جلد به طرح مباحث جزای عمومی  می پردازد. حقوق جزای عمومی حاوی  مفاهیم پایه و اصولی حقوق جزا  است. از این رو؛ حقوق جزای عمومی، سنگ بنای مباحث جزایی در  نظام کیفری هر کشور است.

 • جلد اول حقوق جزای عمومی اردبیلی، به تشریح عناصر تشکیل دهنده جرم و دسته بندی جرایم بر اساس این عناصر می پردازد.
 • جلد دوم حقوق جزای عمومی اردبیلی، به واکاوی مفهوم بزهکار(مجرم)؛ بررسی ارتباط مفهوم بزهکار و عناصر تشکیل دهنده جرم و سرانجام مسئولیت بزهکار در قبال اعمال مجرمانه وی می پردازد.
 • جلد سوم حقوق جزای عمومی اردبیلی، به مطالعه واکنش اجتماعی جامعه در قبال ارتکاب افعال مجرمانه، انواع واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب جرم و نمود های آن و فهرست و طبقه بندی مجازات های پیش بینی شده برای آن اختصاص دارد.

منبعی دانشگاهی-آزمونی

مجموعه 3 جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی جهت تدریس در دانشگاه ها طراحی شده است. از این رو، با زبانی ساده به آموزش مباحث حقوق جزای عمومی می پردازد. ویژگی سادگی و روانی در بیان، هر کتابی را در میان مخاطبان آن از اقبال برخوردار می سازد. به همین دلیل، برخی از داوطلبان آزمون های حقوقی که در درس جزای عمومی پایه ضعیفی دارند برای تقویت و افزایش اطلاعات خود در حقوق جزای عمومی به مطالعه این مجموعه می پردازند.

استفاده از منابع انگلیسی در نگارش کتاب

بر اساس اظهارات دکتر اردبیلی در پیش گفتار، در نگارش کتاب جهت فهم بهتر و آسانتر مطالب از آثار نویسندگان کیفری سایر کشور ها استفاده شده است. کتاب حقوق جزای عمومی به قلم آقایان استفانی-لواسور و از منابع دانشگاهی حقوق جزا در دانشگاه های فرانسه است. حقوق جزای عمومی استفانی-لواسور از جمله منابع مورد استفاده توسط دکتر اردبیلی در نگارش مجموعه 3 جلدی حقوق جزای عمومی است.

ساده نویسی به پیروی از کتاب حقوق جزای عمومی استفانی-لواسور

مطابق بیانات دکتر اردبیلی در پیش گفتار، کتاب حقوق جزای عمومی استفانی-لواسور بارها در انتشارات دالوز تجدید چاپ شده است. از امتیازات حقوق جزای عمومی استفانی-لواسور، جامعیت موضوعات و ساده نویسی برای نوآموزان رشته حقوق جزا است. دکتر اردبیلی در نگارش مجموعه 3 جلدی حقوق جزای عمومی با پیروی از استفانی و لواسور به زبانی ساده، سلیس و روان به بیان مطالب پرداخته است.

استفاده از آرای دادگاه ها در قالب مثال

از ویژگی های مجموعه 3 جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی، استفاده از مثال های حقوقی در توضیح مباحث است. مثال های حقوقی، شامل آرای دادگاه ها نیز می شود.

برای نمونه، در صفحه 53 جلد اول حقوق جزای عمومی در توضیح شبهه حکمی و موضوعی به عنوان مثال این گونه آمده است:

«اگر با متهم به سرقت دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه نمی توان عمل متهم را با شق 4 ماده 216 قانون کیفر عمومی(شق 4 ماده 656 ق.م.ا، تعزیرات) منطبق نمود و در صورت یاس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل را با ماده 227 قانون کیفر عمومی(ماده 661 ق.م.ا، تعزیرات) تطبیق داد.»

(حکم شماره 1816-22/11/26) همان گونه که می دانیم اگر منشا شک سکوت یا اجمال قانون باشد، شبهه حکمی است. اما؛ اگر متعلق شک، امور خارجی باشد شبهه موضوعی است.

برای مشاهده صفحاتی از کتاب و خرید آن ها از لینک های زیر اقدام کنید:

حقوق جزای عمومی اردبیلی (جلد اول)

حقوق جزای عمومی اردبیلی (جلد دوم)

حقوق جزای عمومی اردبیلی (جلد سوم)